20 Profetiens Ånd

Profetiens Ånd – Åndelige gaver

Mål: Det finnes gode grunner for hvorfor SDA tror at Ellen White hadde den profetiske gaven.
Fokus: Det er Jesus som taler gjennom sanne profeter for å veilede sitt folk.

Innledning
Da Gud skapte verden kunne Gud og mennesket kommunisere ansikt til ansikt med hverandre. Men pga. synden ble direktekontakten brutt.
Så Gud fikk bruke en annen metode…

Heb 11,1
Hvordan talte Gud til sitt folk? Bibelen = Profetenes skrifter (Rom 1,2; Matt 26,56)
Oppgaven å være Guds talerør er en av Åndens gaver.

1 Kor 12,8-11
Får alle gaven å være profeter? (v.29) Hvem bestemmer hvem som får gavene?
Hvordan vet man om man har fått den profetiske gaven?

4 Mos 12,6
Hvordan gir Gud seg til kjenne for en profet?
De profetiske synene kommer ofte sammen med et fenomen som bekrefter dets overnaturlige opphav.

Dan 10,15-18
Hva skjedde med Daniel når han fikk syner fra Gud? Han ble stum, falt ned, kunne ikke puste, ble styrket mm. (Sml.: 4 Mos 24,16; Apg 9,8-9; Luk 1,20)
Når sender Gud profeter til sitt folk?

Amos 3,7
Hvor mye gjør Gud uten å åpenbare det for profetene? Når Gud skal gjøre noe stort for sitt folk, kaller han en profet for å forberede sitt folk. Flommen – Noah (1 Mos 6,13-14), Guds folk – Abraham (1 Mos 12,1; 15,1), Utgangen fra Egypt – Moses (Hos 12,14), Fangenskapet i Babylon – Haggai & Sakarja (Esra 6,14), Jesu fødsel – Hanna & Simeon (Luk 2,25-26.36), da Jesu offentlige tjeneste begynte – Johannes (Luk 1,76. 13-17).
Kan man da tenke seg at Gud kommer til å kalle profeter i endens tid, før Jesu gjenkomst?

Joel 3,1-5
Kommer Gud til å kalle profeter før Herrens dag? Kan kvinner være profeter?
Resten i vers 5 handler om samme rest som beskrives i Åp 12,17…

Åp 12,17
Hvilke karaktertrekk har Guds menighet i den siste tiden?
Hva betyr Jesu vitnesbyrd? Vi lar Bibelen forklare seg selv…

Åp 19,10
Hva er Jesu vitnesbyrd? Profetiens Ånd = den profetiske gaven (Åp 22,9). Det er Jesus som vitner gjennom sanne profeter (1 Pet 1,10-11). Vi burde forvente at Guds folk i endens tid skal ha en profet. Fantes det noen profet i Adventbevegelsen? Ellen White: I 1844 fikk hun det første av 2000 syner. Gjennom drøyt 70 års virksomhet reiste hun verden rundt, grunnla bokforlag, kirker, skoler og helsehjem med mer, og skrev 40 bøker og 5000+ artikler. Hun fikk overnaturlige drømmer og syner [SITAT].
Men vi må være forsiktige, for Jesus advarte mot falske profeter…

Matt 24, 4.11.24
Jesus advarte mot falske profeter, men ikke mot alle profeter. Profetprøven!
Det første er kanskje det mest avgjørende…

1 Joh 4,1-2
1)
Oppløfter Jesus som Gud og menneske
La oss se på den andre prøven…

Jes 8,20
2) Motsier ikke Bibelen/tidligere profeter (1 Joh 4,6)
La oss se på den tredje prøven…

Matt 7,15-16
3) Bærer god frukt
La oss se på den fjerde prøven…

5 Mos 13,1-3
4)
Oppløfter Guds ti bud (inkl. sabbaten)
La oss se på den siste prøven…

Jer 28,9
5)
Profetier går i oppfyllelse

Profetprøven (Ellen White)

1) Oppløfter Jesus som Gud og menneske
”Kristus var Gud i sin natur og i den høyeste forstand. Han var med Gud fra evighet… Herren Jesus Kristus, Guds guddommelige Sønn eksisterte fra evigheten som en separat person, likevel ett med Faderen.” (Ellen White, Selected Messages 1, s 247) ”Han var likestilt med Gud, uendelig og allmektig. … Han er den evige, selveksisterende Sønnen.” (Ellen White, Evangelism, s. 615)

2) Motsier ikke Bibelen
”I sitt ord har Gud meddelt menneskene den kunnskap som er nødvendig til frelse. Derfor må Den hellige skrift oppfattes som en pålitelig og ufeilbarlig åpenbaring av hans vilje. Den er en norm for karakterdannelsen, den veileder i trosspørsmål og er prøvesteinen for den menneskelige erfaring.” (Ellen White, Mot historiens Klimaks, s. 521 [1989 utg.])
”Kjære lesere, jeg anbefaler til dere Guds ord som rettesnor for tro og vandel. Etter dette Ord skal vi bli dømt. Gud har, i dette Ord, lovet å gi syner i de ”siste dager”; ikke som en ny trosregel, men for å trøste sitt folk, og veilede dem som avviker fra Bibelens sannhet, slik Gud gjorde med Peter da Han var ved å sende ham til å forkynne til hedningene.”  (Ellen White, Early Writings, s. 78 [språkrevidert])
”Ingen kristen lærer i denne generasjon, ingen religiøs reformator i noen tidligere epoke, har satt en høyere verdi på Bibelen… Ikke et spor av ”høyrere kritikk”, ”nye tanker”, eller skeptisk, destruktiv filosofi kan bli funnet i noen av hennes skrifter.” (A. G. Daniells, preken på Ellen Whites begravelse, Life Sketches, s. 471)

3) Bærer god frukt
”I alle sine bokverk presenterer og opphøyer Ellen G. White Kristus. … Hennes lille bok, Veien til Kristus, gir en av de beste undervisninger om frelsesveien som noen gang har blitt skrevet.” (Raymond Holmes, (tidligere luthersk prest), En främling i mitt hem, s. 54)
”Altfor mange kritikere har fullstendig mistet poenget. Dette er også så synd! Jeg har personlig blitt berørt, dypt berørt, av hennes skrifter. Jeg har blitt forandret av dem. Jeg tror at jeg er et bedre menneske i dag pga. dem. Og jeg ønsker at kritikerne kunne oppdage det!” (Vincent Ramik (katolsk advokat), Adventist Review, 17 september 1981)
”Ingen kan bestride at hennes skrifter stemmer overens med de grunnleggende prinsippene i det historiske evangeliet, for det gjør de virkelig. … Alt som hun skrev om slike emner som frelsen eller det kristne livet utmerker henne som en kristen i hver betydning av ordet.” (Walter Martin (kritiker), Kingdom og the Cults [1985], s. 445-446)
”Hun var fullstendig ærlig i sin overbevisning om sine synder. Hennes liv var dem verdig. Hun viste ingen åndelig stolthet og søkte ingen vinning. Hun levde sitt liv og utførte sitt arbeid som en verdig profetinne” (New York ”Independent”, nyhetsartikkel etter hennes begravelse 1915)

4) Oppløfter Guds ti bud (inkl. sabbaten)
”Sabbaten var ikke bare for Israel, men for hele verden. Den var blitt kunngjort for mennesket i Eden. I likhet med de andre forskrifter i tibudsloven har den evig gyldighet. Om denne loven, som det fjerde bud (hviledagsbudet) er en del av, erklærer Kristus: ”Før himmel og fjord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå.” (Matt 5,18) Så lenge himmelen og jorden består, vil sabbaten fortsatt være et tegn på Skaperens makt.” (Ellen White, Slektenes håp, s. 205)

5) Profetier går i oppfyllelse

a. Borgerkriget i USA: Den 24 desember 1860 ba South Carolina om å få forlate den Amerikanske Unionen. Noen fryktet borgerkrig. Men den allmenne opinionen i USA forventet ingen blodig strid: ”Noen gamle kvinner med feiekoster skulle kunne dra dit ned og slå ned all opprør som finnes i South Carolina!” (Horace Gerrley, New York tribune, januar 1861) ”Jeg har hel tiden følt det som min fulle rett å dra konklusjonen at krisen, panikken og uroen som nå finnes i landet er kunstig.” (Abraham Lincon [4. Mars 1861], History of the administration of president Lincoln, s. 103) Men den 12. januar 1861, mange måneder før borgerkrigen i USA startet, fikk Ellen White et syn etter en møteserie: ”Mennesker ler av South Carolinas forespørsel om å gå ut (av unionen), men jeg har akkurat blitt vist at et stort antall stater kommer å tilslutte seg den staten og det kommer til å bli en fryktelig krig. I synet så jeg store hærer som samlet seg på begge sider av slagmarken. Jeg hørte kanonsmell og så de døde og døende overalt… Det er personer i dette hus som kommer til å miste sønner i denne krigen.” (Ellen White, General Conference Daily Bulletin, 12. januar 1861). Sånn ble det. Ca 600 000 mennesker mistet livet i den blodigste krigen som har funnet sted på amerikansk jord. Minst 10 personer av de som var tilstede mistet sønner i krigen.

b. To verdenskriger: ”Jeg fikk se jordens innbyggere i største forvirring. Krig, blodsutgytelse, fattigdom, nød, hungersnød og pest spredte seg i landet. … Min oppmerksomhet ble vendt bort fra senen. Det så ut til å være en liten tid med fred. Igjen ble jordens innbyggere vist meg, og igjen var alt i fullstendig forvirring. Strid, krig og blodsutgytelse, med hungersnød og pest, herjet overalt. Andre nasjoner var engasjert i denne krig og forvirring. Krigen forårsaket hungersnød. Nød og blodsutgytelse forårsaket pest. Menneskers hjerter sank av frykt, ”av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden.”” (Testimonies for the Church 1, s. 268 [1861]) ”Vi kommer til å se uro overalt. Tusenvis av skip kommer til å bli kastet i havets dyp. Flåter kommer til å gå under og milliontalls menneskeliv til å ofres.”  (Ellen White, Signs of the Times,  21. april 1890)

c. Spiritism: I 1848 begynte mystiske bankefenomener å finne sted hos to søstre i Rochester, New York (Kate og Margaret Fox). Ellen White skrev om dem: ”Jeg så at de mystiske bankefenomenene i New York og andre steder var Satans verk. Slike ting vil bli mer og mer vanlige, ikledd et religiøst skinn for å skape en falsk trygghetsfølelse blant de forførte. Han ønsker å få Guds folk til å interessere seg for disse tingene, og hvis mulig, få dem til å tvile på Den Hellige Ånds undervisning og kraft.” (Ellen White, Det er et godt land, s. 63). ”Bedragene ved bankefenomenene ble vist meg, og jeg så at Satan har makt til å mane frem skikkelser for oss, som gir seg ut for å være våre slektninger eller venner som nå sover i Jesus.” (Ellen White, Det er et godt land, s. 197) Da dette synet ble gitt, hadde spiritismen akkurat begynt og hadde bare en liten utbredelse. Det fantes da kun et fåtall medier. Siden da har spiritismen spredt seg over hele verden og vunnet millioner av tilhengere. I dag ser vi bevegelser som New Age og andre spiritistiske bevegelser som raskt har spredt seg ut over hele verden. Spiritistiske TV-programmer, seanser og medial rådgivning har blitt en del av vår hverdag.

d. Helse: Ellen White fikk mange syner om helse. Under en tid da mennesker trodde at tobakk til og med var sunt, skrev Ellen White: ”Tobakk er en gift av det mest bedragerske og onde slag… Det er desto mer farlig siden dets virkning på systemet er så langsomme og til å begynne med knapt merkbare.” (Ellen White, Spiritual Gifts, bind 4, s. 128, [1864]) Det var først på 1950-tallet som vitenskapen tok henne igjen og beviste at hun hadde rett. Hun ble til og med vist at: ”Kreft, svulster, og alle betennelsessykdommer kommer til en stor del av at man spiser kjøtt. Ifølge det lys som Gud har gitt meg, så er den allmenne forekomsten av kreft og svulster fordi man i stor grad lever på kjøttet av døde dyr.” (Ellen White, Spalding and Magan Collections, s. 48 [1896]) Dette ble akseptert av vitenskapen først 150 år senere: ”Den som spiser mye rødt kjøtt løper en betydelig større risiko for å få kreft i tykk- og endetarmen enn de som spiser moderate mengder.” (Canserfonden, Mindre kött rekommenderas, 2008-11-19) ”Forskningen viser at personer som spiser mye rødt kjøtt og kjøttprodukter har større risiko å få hjerte- og karsykdommer og visse andre former for kreft…” (Livsmedelverket, ”Risker med rött kött och chark”, 2013-11-21) ”CUP har funnet sterke bevis som kobler rødt kjøtt til en høyere risiko for kreft. Forskningen viste at konsumering av større mengder rødt kjøtt (biff, lam, flesk og geit) økte risikoen for tykk- og endetarmskreft…” (World Canser Research Fund, ”Red and Processed Meat” [2012]) På 50-tallet skrev Clive McCay, professor i ernæringslære: ”Tross det faktum at Ellen Whites verk ble skrevet lang tid før den moderne, vitenskapelige ernæringslæres ankomst, finnes ingen bedre generell håndbok tilgjengelig i dag.” (Review and Herald, 26. Februar 1959). Ellen Whites syner om helse er nøkkelen til fremgangen for alle adventistenes helseinstitutter. I en artikkel i National Geographic 2005 var adventistene den sunneste folkegruppen i hele verden: ”Forskere har fokusert på flere regioner der mennesker lever betydelig lenger… i Loma Linda, California, har forskere studert en gruppe syvendedags adventister som er gruppert blant Amerikas ”allstars” i livslengde.” (National Geographic, Nov 2005). Siden da har mange flere undersøkelser bekreftet dette.

e. Jordskjelvet i San Francisco 1906: I 1902 skrev Ellen White: Om ikke altfor lenge kommer disse byene til å bli rammet av Guds dom. San Francisco og Oakland holder på å bli som Sodoma og Gomorra, og Herren kommer å hjemsøke dem i vrede.” (Ellen White, Manuscript 114, 1902). To dager før jordskjelvet fikk hun se et syn: ”Da jeg var på Loma Linda i California den 16 april 1906 fikk jeg se et svært forunderlig syn. I et syn om natten stod jeg på en opphøyning hvor jeg kunne se hus som vaiet som et strå i vinden. Bygninger, store og små, falt til jorden. Fornøyelsessteder, teater, hotell og de rikes hus ble ristet og gikk i stykker. Mange liv gikk tapt og luften var fylt med de skaddes og skrekkslagnes hyl.” (Ellen White, Testimonies for the Church 9, s. 92,93). Den 18. april 1906 ble San Francisco rystet av et ødeleggende jordskjelv på 7,8 på richterskalaen som siden forårsaket en stor brann. 227 000 ble hjemløse og 3000 personer døde.

Avlutningsvis, la oss lese…

1 Tess 5,20-21
Skal vi forkaste profetene? Hva blir vi oppfordret til?

APPELL
Ser du at det finnes gode grunner til hvorfor SDA tror at EGW hadde profetisk gave? Er du villig til å undersøke hennes skrifter og ærlig prøve om de kommer fra Gud?

20_Profetiens_Ånd