06 Loven

Loven – de ti bud

Mål: Guds ti bud er grunnloven for hans regjering både i GT og NT.
Fokus: Kjærligheten til Jesus viser seg i at vi holder hans bud.

Innledning
Hva avgjør hva som er moralsk rett og feil? Finnes det noen objektiv moralsk målestokk? Bibelen svarer: Ja. Han har gitt oss en lov – de ti bud.

Joh 15,10-11
Hvorfor mente Jesus at vi skulle holde hans lov? F.eks.: Is. Sikkerhetsgjerde.
La oss se på hvordan Jesus oppsummerte den moralske loven.

Matt 22,36-40
På hvilke to bud henger hele loven? Dette var ingen nye bud som Jeus kom med, han siterte bare det som stod i GT (5 Mos 6,5; 3 Mos 19,18). Men hva innebærer det å elske Gud og sin neste? For å gjøre det enkelt for oss ble Gud litt mer konkret og delte opp kjærlighetsbudet i ti bud (Rom 13,9-10).
Gud talte disse til Israelsfolket ved Sinai med sin egen mektige røst…

2 Mos 20,1-17
Hvordan lyder de ti bud? 4 første = kjærlighet til Gud. 6 siste = kjærlighet til sin neste.
Gud stolte ikke på at hans folk ville huske på de ti bud, så han skrev dem ned også…

2 Mos 31,18
Hva skrev Gud de ti bud med? På hvilket materiale? F.eks.: Skrevet i stein.
Ikke nok med det, men Gud ba Moses om å oppbevare disse steintavlene på en viktig plass…

2 Mos 25,10-22
Hva skulle Moses legge i den gullkledde arken? (5 Mos 10,1-5) F.eks.: Hellig land, by, bygning, rom, arken, de ti bud. Nådestolen med de to kjerubene symboliserte Guds trone i himmelen (Sal 80,2; 2 Sam 6,2) De to bud var med andre ord grunnloven for Guds regjering.
Hvordan er det da i det Nye Testamentet? Gjelder disse budene også i dag?

Åp 11,19
Finnes det et tempel i himmelen? Finnes det en paktsark i himmelen?
Om det finnes en paktsark i himmelen, kan de ti budene finnes der også?

Åp 15,5
Ligger de ti bud fortsatt i himmelen? Vitnesbyrdet = de ti bud (2 Mos 31,18; 25,16). De ti buds tabernakel. De er fortsatt grunnloven for Guds regjering i NT og kan like lite forandres som Guds trone.
Ikke til å undres over at Jesus sa som han sa i bergprekenen…

Matt 5,17-19
Kom Jesus for å opphve noen del av loven? Hva vitner himmelens og jordens eksistens om? Holdt Jesus Guds bud? (Joh 15,10) I bergprekenen forklarer Jesus hvor dypt de ti bud egentlig går. (Matt 5,21-22.27-28.33-37)
Jesu død viser også at Guds lov er uforanderlig.

1 Joh 3,4
Hva er synd? (Rom 3,20; 5,13; Rom 7,7) Finnes det synd i dag? Finnes da loven fortsatt? F.eks.: Lov, synd, nåde, Frelser. Om loven kunne oppheves så hadde ikke Jesus trengt å dø for våre lovovertredelser (synder).
Iblant blir Paulus anklaget for å si at Guds ti bud er opphevet. Men det er ikke sant…

Rom 3,28-31
Paulus underviste at man ikke kan fortjene sin frelse gjenom å følge loven, men gjenom troen på Jesus. Men settes lover ut av kraft pga troen? F.eks.: Lydighet = frukten, ikke roten til frelse. Lovens oppgave = speil, viser oss vår synd og leder oss til Jesus (Jak 1,23-25). F.eks.: Blåbærflekker, speil.
Ville Paulus at hans etterfølgere skulle holde Guds lov?

1 Kor 7,19
Anså Paulus det som viktig å holde Guds lov?  Finnes det noen som er opphevet? Sermoniloven (omskjærelse, offer, helligdommen osv) var et skyggebilde av frelsesplanen, og den skulle oppheves når Jesus kom.
Kommer Guds folk i endetiden å holde Guds bud?

Åp 12,17
Ønsker du å gjøre Satan sint? Hva skal du da gjøre? (Åp 14,12)
Men la oss til sist se på den beste årsaken til å lyde Guds bud…

Joh 14,15-17
Hva motiverer oss til å lyde Jesus? (1 Joh 5,2-3) F.eks.:Kvinne, liste.

APPELL
Elsker du Jesus? Hvordan ber Jesus oss om å vise det? Er det også ditt ønske å holde hans ti bud? Skal vi be om Guds Ånds kraft til å kunne gjøre det?


06_Loven