M06 – Islams roll i Bibelns profetior

Introduktion
Jihad = ”Strävan”, ”att kämpa”. Enligt islam finns det två sorters Jihad – stora (inre strävan), lilla (militärt krig). Medeltiden: Korståg vs Jihad (heliga krig).
Men kampen mellan islam och kristendomen under medeltiden hade en djupare profetisk innebörd…

2 Thess 2:3-4
Vad skulle komma innan Jesus återkomst? Apostlarna varnade den tidiga kristna kyrkan för att ett avfall skulle ske i kristenheten. Templet syftar på den kristna kyrkan (Ef 2:20-22, 2 Kor 6:16). Det skulle alltså komma ett avfall som skulle resultera i att någon skulle sätta sig i församlingen och mena sig ha Guds plats på jorden. IE: Historia om Konstantin.

“Ledaren av katolska kyrkan definieras enligt tron som Jesu Kristi ställföreträdare (och är accepterad som det av de troende). Påven anses som den man som på jorden representerar Guds Son, som ”tar platsen” av den Andra Personen i den allsmäktiga Treenigheten.”

Påven Johannes Paulus IICrossing the threshold of hope

“Vi [påvarna] innehar Gud den Allsmäktiges plats här på jorden.”

Påve Leo XIIIThe Great Encyclical Letters of Leo XIII, s. 304 (1878-1903)

”Påven är inte bara Jesu Kristi representant, utan han är Jesus Kristus själv gömd under köttets slöja… Är det påven som talar? …det är Jesus Kristus som talar”

The Catholic National, juli, 1895

Avfallet skulle även förvränga sanningen i Evangeliet…

Apg 20:29-30
Vad skulle avfallet förvränga? (Dan 8:12, 7:25) Falska läror kom in som påvens ofelbarhet, traditionens auktoritet över Skriften, söndagens helighet, skärselden, avlaten, förtäring av orent kött och alkohol, katolska mässan, celibatet, tillbedjan av statyer och reliker och bön till Maria och andra helgon.
Påvedömets synder räknas upp i Uppenbarelseboken 9…

Upp 9:20-21
Vad gjorde de sig skyldiga till? De missbrukar Guds namn. Är de sanna kristna?
Koranen nämner också detta avfall inom kristendomen…

Koranen 3:110-112
Vad har hänt med majoriteten av de kristna? Vems vrede har de ådragit sig? Varför? Vilka är deras synder? Låter det likt Uppenbarelseboken?
För att tukta de som avfallit sände Gud sju basuner som var smakprov på Guds vredes straffdomar.

Upp 8:13-9:11
De sista basunerna ges i form av tre verop över avfallet. Vad ser Johannes? Gräshoppor med lejontänder, kvinnohår och skorpiongaddar. (Hos 8:1)
Denna underliga bild är hämtad från Gamla Testamentet

Joel 1:4-6
Vad representerar dessa gräshoppor? Ett mäktigt folk. (Joel 1:15, 2:1-5, Jer 51:14, 27)
Vilket mäktigt folk associerades i Bibeln med gräshoppssvärmar?

Dom 7:12
Vad jämförs de arabiska stammarnas antal med här? (Dom 6:5). Midjaniterna och österlänningarna var folkslag från Abrahams andra hustrur – Hagar och Ketura (1 Mos 25:2-6; 21:13-21). Idag anser sig de muslimska araberna vara Ismaels andliga arvtagare.

“Svärmar av gräshoppor uppstod ofta i Arabien och därifrån översvämmade de grannländerna. Därigenom är de en passande bild på arabernas talrika arméer som invaderade romarna.”

Isaac NewtonObservations upon the prophecies of Daniel, s. 303-307

IE: Historia – Muhammed.
På 600-talet e.Kr. startar Muhammeds efterföljare det första Jihad…

Koranen 9:29
Vilka uppmanar Koranen muslimerna att kämpa mot? (se även 9:5, 2:191). Vad gör dessa kristna?
Men lägg märke till att de inte skulle kriga mot alla kristna…

Koranen 3:113-115
Finns det kristna som är rättfärdiga enligt Koranen? Kommer de till paradiset? Vad kännetecknar dem? Skulle de kriga mot dessa?

”När ni strider i Herrens krig… låt inte era segrar färgas med kvinnors eller barns blod. Förstör inga palmer och bränn inga sädesfält. Hugg inte ner några fruktträd, skada inte heller nötkreatur, förutom de ni dödar för att äta. … Där ni går fram kommer ni att träffa på några religiösa personer som lever avskilt i kloster, och tror sig tjäna Gud på det sättet. Låt dem vara och varken döda dem eller förstör deras kloster. Och så kommer ni att finna en annan sorts människor, som tillhör Satans synagoga, som har rakade kronor. Var noggranna med att klyva deras skallar. Visa dem ingen nåd tills de antingen blivit muslimer eller betalar skatt.”

Edward Gibbon The Decline and Fall of the Roman Empire, b. 5, kap. 51, s. 189-190

Abu-Bakrs tal och inställning var förutsagd i Bibelns profetior…

Upp 9:4
Vilka fick de inte skada? Guds sigill är hans lag (Jes 8:16, 5 Mos 6:6-8; 11:18). Ikonoklasmen på 700-talet orsakades av muslimska segrar.

”Ikonoklasm härstammar från det andra budet som getts till Moses… När bilder på Kristus, Maria och helgonen ökade i antal i kyrkorna på 500- och 600-talet ifrågasatte ämbetsmän deras legitimitet. De var rädda att vördnaden av ikoner var detsamma som avgudadyrkan. … Islams uppkomst och förlusten av bysantinska områden till arabernas arméer vid den tiden ökade oron att Gud var på deras sida som förbjöd heliga bilder.”

National Gallery of Art“Iconoclasm”

Men kyrkomöten återinförde snart avgudar. De omvände sig inte (Upp 9:20-21) och Gud kallade ut protestanterna från den fallna kyrkan. Gud använd sig av islam för att straffa de avfallna kristna för sin otro och skydda sitt folk.

“På 1500- och 1600-talet var stöd för protestanter och kalvinister en grundläggande princip i den osmanska politiken i Europa. … Sultanen… ansåg att de stod honom nära eftersom de inte tillbad avgudar… Under det osmanska styret bredde kalvinismen ut sig ohämmat i Ungern och Transylvanien… Det är ett övertygande påstående att det osmanska trycket på habsburgarna var en viktig faktor i utbredningen av protestantismen i Europa.”

Halil InalcikThe Ottoman State and Its Place in World History, s. 53

“På grund av det turkiska hotet var habsburgarna generade om inte paralyserade i sin kamp mot Reformationen. Karl och Ferdinand kunde inte använda alla sina krafter i kampen mot hedningarna när de ständigt behövde kämpa mot protestanterna. … Genom att tvinga Habsburg att dela sina styrkor räddade troligen turkarna och protestanterna varandra på 1500-talet.”

André ClotSuleyman the Magnificent s.146

Gud gav otroliga löften till dem som vänder sig bort från avgudar.

2 Kor 6:16-18
Ska Guds kyrka ha något att göra med avgudar? Vad ska de göra? Vad lovar Gud om vi gör det?

APPELL
Ser du att Bibeln lär att de flesta kristna avfallit? Har du sett att Gud beskyddar sitt folk om de vänder sig till honom i ånger? Är du villig att lämna varje avgud som kan finnas i ditt eget liv?

 


06 Islams roll i Bibelns profetior