08 Antikrist 2

Antikrist del 2 – Hvem er Antrikrist?

Mål: Å identifisere Antikrist fra Bibelen.

Fokus: Jesus selv advarer mot Antikrist. Å misforstå Antikrists identitet er å misforstå konflikten i vår tid, og vi kan være sikre på å bli bedratt.

Innledning
F.eks.: Smugle trillebårer. Mange teorier har oppstått om antikrist.
I dag skal vi identifisere Antikrist med utgangspunkt i Daniel 7.

Dan 7,1-3
Hva så Daniel stige opp av havet i synet sitt?
Vi lar Bibelen forklare sine egne symboler så vi ikke trekker feil konklusjoner…

Dan 7,17.23
Hva symboliserer de fire dyrene? Konge = rike. Om det finnes et fjerde rike må det også finnes et tredje, andre og første.
La oss gå igjennom dyrene en og en…

Dan 7,4-7
Hvordan så de fire dyrene ut?
Babylon (605-539 f.Kr): Løven med ørnevinger var et vanlig symbol på Babylon (Jer 4,6-7.13).
Medio-Persia (539-331 f.Kr): Persia var sterkere. 3 ribben: Babylon, Lydia, Egypt.
Grekenland (331-168 f.Kr): Raskt dyr med fire vinger. 4 hoder: Kassader (Makedonia), Lysimakos (Trakia), Seleukos (Seleukidiske riket) Piltemaios (Egypt).
Rom (168 f.Kr-476 e.Kr): Hva var tennene laget av? (Sml. Dan 2,40) Hvor mange horn hadde det? (Sml. ti tær i Dan 2).
Hva symboliserer hornene?

Dan 7,24
Hva symboliserer hornene? Så, hvor mange riker skulle oppstå fra Romerriket? Hva skjedde med Rom? Alemannerne, frankerne, langobardene, burgunderne, angelsakserne, sveberne, vestgoterne, vandalerne og herulerne.
Foreløpig er det kun repetisjon av Daniel 2. Nå kommer noen nye detaljer, om antikrist…

Dan 7,8
Hvilke karaktertrekk finner vi for det lille hornet? F.eks. Detektiv
1. Geografisk plass: ”mellom dem [stammene i Europa]”
2. Størrelse: ”lite horn [rike]”
3. Måten det får makt på: rykker opp tre andre riker
4. Spotter: ”talte store [gudsbespottende] ord” (Åp 13,5)

Hva er gudsbespottelse ifølge Bibelen?

Joh 10,33
Hvorfor anklaget jødene Jesus for å spotte Gud? Ettersom Jesus er Gud spotter han ikke, men om et vanlig menneske skulle si det samme, ville det være en annen sak.
La oss se på en annen tekst som belyser et annet aspekt av gudsbespottelse…

Mark 2,5-7
Hvorfor anklager de her Jesus for gudsbespottelse?
Vi kan altså forvente at Antikrist gjør seg skyldig i dette. La oss se på noen flere karaktertrekk…

Dan 7, 25
5. Fører krig mot Guds folk
6. Forandrer hellige tider og lover
7. Regjerer i 3,5 ”tider”
Hva betyr denne kryptiske tidsbeskrivelsen? For å forså det trenger vi å gå til Åpenbaringsboken.

Åp 12,6.14; 13,5
Hvor mange dager er 3 ½ tider? Hvilke paralleller finns det mellom dyret i Åp 13 og det lille horn i Dan 7? 3 ½ tider = 42 måneder = 1260 dager. Et viktig prinsipp i Bibelens profetier er at tiden så vel som mye annet er symbolsk. En dag = ett år. F.eks. kart.
Vi finner et eksempel på dette i Esekiel…

Esek 4,6
Hva symboliserer en dag i denne profetien? (Se også 4 Mos 14,34) Det innebærer at Antikrist skulle regjere 1260 år og ikke 1260 dager. F.eks. Newton sitat.
La oss legge sammen disse 7 karaktertrekk og se hva ledetrådene leder oss til…

 

Repeter karaktertrekkene. Ser du at disse karaktertrekk kommer direkte fra Bibelen? (Dan 7,8.25) Hva er den eneste makt som kan passe på alle disse karaktertrekk? OBS!!! Gud er ikke imot mennesker, men systemet (Åp 18,4).

  1. Kommer opp i Europa
  2. Vatikanet: Riket ligger i en by (0,44 km2)
  3. I år 538 fikk riket sin fulle makt da de (med den romerske keiserens hjelp) utryddet motstanden fra herulerne, vandalerne og østgoterne.
  4. Påstår å være Gud (Vicarius Filii Dei) og kunne tilgi synder
  5. Korstog mot valdenserne, albigenserne og hugenottene (50 mill. ”kjettere”)
  6. Les katekismen: Budet mot billedstøtter er fjernet og det siste er delt.
  7. Fra 538 regjerte pavekirken i 1260 år, frem til 1798 da Napoleons general Berthier tok paven til fange og avskaffet deres makt. Verden trodde at pavedømmet da var en saga blott. Men dets dødelige sår holder på å leges.

Det store problemet med den romerske kirken er at de plasserer tradisjonen over Guds ord…

Mark 7,7-8
Hvordan ser Jesus på en tilbedelse som setter menneskers bud i Guds buds sted? Hvem sine bud vil du helst følge? Guds bud eller menneskers?

SITAT

Reformatorenes syn:

1) ”Vi er av overbevisningen at pavedømmet er setet for den sanne og virkelige Antikrist…” (Martin Luther, Schriften, bind 15, kol. 1639, 18 august 1520)

2) ”Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer; på 1600 tallet, Bunyan, oversetterne av King James Bibelen og de som publiserte Westmister- og baptisttrosbekjennelsen; Isak Newton, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards… disse menn blant utallige andre, anså alle det pavelige embetet som antikrist.” (Micheal de Semlyen, All Roads Lead to Rome, s. 205, 1991)

3) ”Jeg kan påpeke tre som ble utryddet fra pavens ansikt av listen først gitt; nemlig, Herulerne under Odoacer, Vandalerne, og Østgoterne” (Edvard B.Elliott, Horae Apocalypticar, vol 3, s. 139) ”Justinianus’ mål var å gjenopprette imperiets så vel som statskirkens enhet og storhet, ta et oppgjør med germanstammene og nøytralisere arianerne, ”monofysiterne” og resten av den gamle hedendommen. Han lyktes i politikken, beseiret vandalerne i nord Afrika i år 534 og østgoterne i Italia 553. Dermed var arianernes faste feste utryddet og den romerske katolisismens herrevelde sikret.” (Kyrkanas tjugo sekel, s. 93, Carl Henrik Martling)

4) ”Når det gjelder paven må man gjøre et valg.  Lederen for den katolske kirken er ifølge troen definert som Jesu Kristi vikar (og er akseptert som det av det troende). Paven anses som den mann som på jorden representerer Guds Sønn, som ”tar plassen” til den Andre Personen i den allmektige Treenigheten.” (pave Johannes Paulus II, Crossing the threshold of hope,www.catholic.net)

”Gud selv er skyldig å rette seg etter hans presters dom og enten ikke tilgi eller tilgi alt etter som de enten holder tilbake eller gir syndstilgivelse. … Prestens uttalelse kommer først og Gud omfavner den. … Presten holder Frelserens plass, når han frikjenner fra synd” (St. Alphonse Liguori, Dignities and duties of the priest, s. 9, 34)

5) ”Att den romerske kirken har utgytt mer uskyldig blod enn noen annen institusjon som noensinne har eksistert blant menneskeheten, kan ikke settes spørsmålstegn ved av noen protestant som har en kompetent kjennskap til historie.” (W. Lecky, History and Influence of Rationalism in Europe, s. 16)

6) ”Paven er av så stor autoritet og makt at han kan forandre, forklare eller tolke til og med guddommelige lover. Paven kan forandre guddommelige lover ettersom hans makt ikke kommer fra mennesker, men fra Gud, og han fungerer som representant for Gud på jorden…” (Licii Ferraris, Prompta Biblioteheca, Art ”Papa”, Bind 5)

7) ”En siste bølge av religionsforfølgelse brøt frem under 1700-tallets siste år. Napoleon styrtet Kirkestaten og førte pave Pius VI til Frankrike, men den gamle mannen overlevde ikke denne behandling. Alt tydet på at pavedømmet stod ovenfor sin oppløsning.” (Carl Henrik Martling, Kyrkans tjugo sekel, s. 297)


08_Antikrist_2